Srpski English

Uslovi upotrebe

Uvod

Pretraživanje i upotreba portala Lezaji.com uslovljeno je Vašim odobrenjem. Pre upotrebe sajta umoljavate se pažljivo pročitati uslove korišćenja, kao što je navedeno u daljem tekstu. U okviru ovog dokumenta bićete obavešteni o upotrebi informacija koje vam se pružaju u pretrazi ovog sajta.

Sporazum izmedu korisnika i Lezaji.com

Lezaji.com web portal uskladuje različite web stranice kojima rukovodi Lezaji.com web portal Vam se nudi uz prihvatanje uslova bez izmena u terminima, uslovima, i napomenama sadržanim u njemu. Korišćenje Lezaji.com web portala podrazumeva Vaš pristanak na sve ove termine, uslove i napomene.

Upotreba sajta je pod vašom isključivom odgovornošću

Bez obzira na činjenicu da Lezaji.com čine sve kako bi omogućili upotrebu sajta prilagodenog vašim zahtevima, sajt se po svojoj prirodi obraća širokom krugu korisnika i sve informacije se stavljaju na raspolaganje svim korisnicima, svaka informacija koju ste uneli na sajt ili koja vam stoji na raspolaganju podleže vašoj isključivoj odgovornosti.Sajt Lezaji.com nije odgovoran za sadržaj informacija ili ispravnost objavljenih podataka.

Izmene u pravu korišćenja

Lezaji.com zadržava pravo da menja termine, uslove i napomene pod kojima se Lezaji.com web sajt nudi, uključujući ali ne ograničavajući odgovornosti vezane za korišćenje Lezaji.com web sajta.

Veze na druge sajtove

Lezaji.com web sajt može da sadrži linkove do drugih web sajtova ("Linked Sites"). Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom Lezaji.com i Lezaji.com nije odgovoran za sadržaj nijednog ovakvog linkovanog sajta, uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova. Lezaji.com nije odgovoran za webcasting niti bilo koji drugi oblik prenosa primljenog sa bilo kog drugog linkovanog sajta. Lezaji.com obezbeduje ove linkove samo kao pogodnost i pristup bilo kom linku ne podrazumeva odobrenje od Lezaji.com sajta ili nekog udruživanja sa njihovim operaterima.

Nije dozvoljeno nezakoniti korišćenje

Kao uslov za Vaše korišćenje Lezaji.com web sajta, Vi garantujete Lezaji.com da nećete koristiti Lezaji.com web sajt u bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim terminima, uslovima i napomenama. Vi ne smete koristiti Lezaji.com web sajt na bilo koji način koji može da ošteti, onesposobi, preoptereti ili pogorša Lezaji.com web sajt ili da dode u sukob sa bilo kojim delom korišćenja i uživanja u Lezaji.com web sajtu. Vi ne smete prisvojiti niti pokušati da prisvojite bilo kakav materijal ili informaciju koja nije ciljano učinjena dostupnom od strane Lezaji.com web sajta.

Upotreba komunikacionih servisa

Lezaji.com web sajt treba da sadrži dnevni bilten sadržaja, news groups, lične web stranice, kalendare i/ili druge poruke ili komunikacijske mogućnosti napravljene da Vam omoguće da komunicirate sa širom publikom ili sa grupom (kolektivno, "Communication Services"), Vi pristajete da koristite Komunikacijske servise samo za postavljanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su prikladni i odnose se na posebne Komunikacijske servise. Na primer, i ne kao ograničenje, Vi pristajete da kada koristite Komunikacijske servise, nećete: klevetati, iskorišćavati, uznemiravati, pretiti ili na drugi način ugrožavati legalna prava (kao što su pravo na privatnost i javnost) drugih. Objavljivati, postavljati, dodavati, distribuirati ili širiti bilo kakvu neprikladnu, vulgarnu, klevetničku, provokativnu, prostačku, nepristojnu ili nezakonitu temu, ime, materijal ili informaciju. Dodavati fajlove koji sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini (ili pravima o privatnosti i javnosti) osim ako posedujete ili kontrolišete prava na to ili posedujete sva potrebna odobrenja. Dodavati fajlove koji sadrže viruse, inficirane fajlove ili bilo koji drugi sličan softver ili program koji može da uništi rad drugog kompjutera. Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovinu bilo kakva dobra ili usluge u bilo kakve poslovne svrhe, osim ako Komunikacijski servis specijalno dopušta takve poruke. Sprovoditi ili prosledivati istraživanja, takmičenja, piramidalne šeme ili lančana pisma. Skidati bilo koji fajl postavljen od strane drugog korisnika Komunikacijskog servisa za koji Vi znate, ili bi trebalo da znate, ne može biti legalno distribuiran na ovaj način. Falsifikovati ili brisati bilo koje author attributions, legalne ili druge napomene porekla ili marku porekla ili izvor softvera ili drugi materijal sadržan u fajlu koji skidate. Ograničavati ili ometati bilo kog drugog korisnika u upotrebi i uživanju u Komunikacijskom s servisu. Kršiti bilo koji kod upravljanja ili druge odrednice koje se mogu primeniti na odredeni Komunikacijski servis. Prikupljati informacije o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihovog dopuštenja. Kršiti bilo koji zakon ili regulativu u primeni. Lezaji.com nema obavezu da nadgleda Komunikacijske servise. Medutim, Lezaji.com zadržava pravo da ispituje materijale poslate Komunikacijskom servisu i da uklanja neke materijale uz isključivu diskreciju. Lezaji.com zadržava pravo da prekine Vaš pristup nekom ili svim Komunikacijskim servisima u bilo koje vreme iz bilo kog razloga bez obaveštavanja. Lezaji.com zadržava pravo u bilo koje vreme da otkrije neke informacije ukoliko su neophodne da se zadovolji bilo koji zakon u primeni, regulativa, legalni proces ili zahtev vlade, ili da ureduje, odbacuje ili uklanja neke informacije ili materijale, u celini ili u delovima, uz isključivu diskreciju Lezaji.com. Uvek budite oprezni kada iznosite neke lične podatke za identifikaciju o sebi ili svojoj deci u bilo kom Komunikacijskom servisu. Lezaji.com ne odobrava niti kontroliše sadržaj, poruke ili informacije pronadene u bilo kom Komunikacijskom servisu i, zato, Lezaji.com nema nikakvu odgovornost u vezi sa Komunikacijskim servisima niti radnjama koje proističu iz Vašeg učešća u bilo kom Komunikacijskom servisu. Menadžeri i domaćini nisu ovlašćeni portparoli Lezaji.com i njihovi stavovi se nužno ne poklapaju sa stavovima Lezaji.com. Materijali pridodati Komunikacijskom servisu mogu da budu predmet ograničenja postavljanja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Vi ste odgovorni za poštovanje ovih ograničenja ukoliko skidate materijale.

Materijali dostavljeni Lezaji.com ili postavljeni na bilo koji Lezaji.com web site

Lezaji.com nema vlasništvo nad materijalima kojima Vi snabdevate Lezaji.com (uključujući povratne informacije ili sugestije) ili postavljate, dodajete, umećete ili koje prilažete bilo kom Lezaji.com web sajtu ili njegovim pripojenim servisima (kolektivna "Prijava"). Ipak, postavljanjem, dodavanjem, umetanjem obezbedujete ili dajete odobrenje Lezaji.com, njegovim pridruženim kompanijama i neophodnim podizvodačima da koriste Vaš pristanak u vezi sa operacijama njihovog internet poslovanja uključujući, bez ograničenja, prava na: kopiranje, distribuiranje, prenošenje, javno oglašavanje, javno izvodenje, reprodukovanje, uredivanje, prevodenje i menjanje; i da objavljuje Vaše ime u vezi sa Vašom prijavom. Nikakva naknada neće biti isplaćena zato što se koristi Vaša prijava. Lezaji.com nije u obavezi da objavi ili iskoristi bilo koju od Vaših prijava kojima ste ih snabdeli i mogu ukloniti bilo koju prijavu u bilo koje vreme uz potpunu diskreciju Lezaji.com. Postavljanjem, dodavanjem, umetanjem, obezbedujete ili prilažete svoju prijavu Vi garantujete i prikazujete da posedujete, ili obrnuto, kontrolu nad svim pravima u vezi sa prijavom kao što je to opisano u ovom delu uključujući, bez ograničenja, sva prava neophodna da Vam se obezbedi postavljanje, dodavanje, umetanje ili prijavljivanje.

Izjava o pouzdanosti

Informacije,softver,proizvodi i usluge uključeni ili dostupni preko Lezaji.com web sajta mogu sadržati nepravilnosti ili štamparske greške.Izmene informacija se periodično dodaju.Lezaji.com i/ili njegovi snabdevači mogu da poboljšavaju ili menjaju Lezaji.com web sajt u bilo koje vreme.Obaveštenja dobijena preko Lezaji.com web sajta ne treba da budu osnova za lične,medicinske,zakonske ili finansijske ODLUKE I Vi treba da konsultujete odgovarajuće profesionalce za konkretnu pomoć u Vašoj situaciji. Lezaji.com i/ili njegovi snabdevači ne odgovaraju za primerenost,pouzdanost,dostupnost, pravovremenost i preciznost informacija,softvera,proizvoda,usluga i srodnih grafičkih sadržaja na Lezaji.com web sajtu s bilo kojim ciljem.U maksimalnom stepenu dozvoljenom od strane odgovarajućeg zakona,sve ove informacije, softver, proizvodi, usluge i srodni grafički sadržaji su obebedeni "kao" bez garancije ili uslova bilo koje vrste.Lezaji.com i/ili njegovi snabdevači odriču se svih garancija I uslova s obzirom na ove informacije,softver,proizvode,usluge I srodne grafičke sadržaje,uključujući I sve garancije koje proizilaze ili uslove prodaje,pogodnosti za odredene uslove,prava svojine I nepovredivosti.

Kontinuirano funkcionisanje sajta

Lezaji.com se ne obavezuje vršiti kontinuirano tehnićko aktiviranje sajta, u odredjenom ili neodredjenom vremenskom periodu te zadržava pravo da čini izmene u obimu ili sastavu sajta, da doda ili izmeni postojeće funkcije. Tehničke izmene i/ili smetnje koje onemogućavaju upotrebu sajta neće se smatrati razlogom za tužbu i/ili zahtev i/ili razlog za tužbu protiv Lezaji.com. Lezaji.com će učiniti sve sto je u njenoj mogućnosti da omogući nesmetano funkcionisanje sajta, s tim da se Lezaji.com ne obavezuju da nece doći do smetnji ili poremećaja u radu sajta. Lezaji.com zadržava pravo da izmeni postojeću strukturu i politiku sajta, o čemu ćemo vas blagovremeno obavesiti.

Ukidanje i ograničavanje pristupa

Lezaji.com zadržava pravo, uz isključivu diskreciju, da obustavi Vaš pristup Lezaji.com web sajtu i srodnim uslugama ili delovima u bilo koje vreme, bez obaveštavanja. UOPŠTENO u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, ovaj sporazum je kontrolisan zakonima Države Vašington, U.S.A. i Vi pristajete na nadležnost Suda u King Kauntiju, Vašington, U.S.A. u svim sukobima proisteklim ili povezanim sa korišćenjem Lezaji.com web sajta. Korišćenje Lezaji.com web sajta je neovlašćeno u bilo kojoj instanci koja ne sprovodi sve odredbe ovih termina i uslova, uključujući bez ograničenja ovaj paragraf. Vi pristajete da nema zajedničkih ulaganja, partnerstava, zaposlenja izmedu Vas i Lezaji.com kao rezultata ovog sporazuma ili korišćenja Lezaji.com web sajta. Lezaji.com realizacija ovog dogovora je predmet postojećih zakona i legalnih procesa i ništa od sadržaja ovog sporazuma nije u suprotnosti sa pravima Lezaji.com da se povinuje Vladinim, sudskim i zakonskim primenama ili zahtevima u vezi sa Vašim korišćenjem Lezaji.com web sajta ili informacijama obezbedenim ili prikupljenim od strane Lezaji.com s obzirom na takvu upotrebu. Ukoliko se ustanovi da je bilo koji deo nevažeći ili neprimenljiv shodno zakonima u primeni uključujući, ali ne ograničavajući, garantne izjave i ograničenja odgovornosti koji su pomenuti, biće smatrano da nevažeća ili neprimenljiva odredba može biti zamenjena važećom, primenljivom odredbom koja najbliže odgovara svrsi postojeće odredbe a ostatak sporazuma će uslediti kao posledica. Ukoliko nije ovde napomenuto, ovaj sporazum podrazumeva apsolutni dogovor izmedu korisnika i Lezaji.com u skladu sa Lezaji.com web sajtom i on zamenjuje sve nekadašnje ili sadašnje razmene i ponude, bilo da su u elektronskom, usmenom ili pisanom obliku, izmedu korisnika i Lezaji.com u skladu sa Lezaji.com web sajtom. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo kog obaveštenja u elektronskom obliku biće dostupna u sudskim ili administrativnim procedurama koje se zasnivaju ili odnose na ovaj sporazum u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumenta i podaci koji se izvorno čuvaju u štampanom obliku. Zahteva se da svi delovi ovog sporazuma i ostala srodna dokumenta budu na engleskom jeziku.

Autorska i srodna prava

Lezaji.com je isključivi vlasnik svih autorskih i ostalih sodnih prava. Autorskim i srodnim pravima smatra se implementacija fajlova bilo koje vrste, grafički dizajn,struktura sajta,tekstovi koje sadrži sajt, kao i baza podataka. Strogo je zabranjeno bilo kakvo prepisivavanje, objavljivanje ili upotreba isith, u celosti i/ili njegovih delova bez pismene dozvole portala Lezaji.com. Objavljivanje banera-Uslovi korišćenja izjavljujem da sam prihvatio sporazum o dole navedenim uslovima oglašavanja izmedju mene kao oglašivača ( u daljem tekstu „oglašivać“) i izmedu SR "Lezaji.com" iz Indije, Zanatlijska 12, operator sajta Lezaji.com (u daljem tekstu Lezaji.com) Ovaj sporazum stupa na snagu nakon zatvaranja licitacije i uplate sume koja je odredjena licitacijom. Oglašivač se obavezuje pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornosšću objaviti baner u saglasnosti sa svim pravima i dužnostima odredenim Zakonom o oglašavanju, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije 79/2005, kao i svim kasnijim aneksima ovog zakona. Oglašivač se obavezuje i izjavljuje da oglasna poruka osim ostalih zabrana predvidenih bilo kojim zakonom Republike Srbije ( bez da se zabrane navedene u ovom ili drugom članu, ovog ili srodnog zakona smatraju zatvorenom listom )neće biti namenjena maloletnim licima te da neće reklamirati i/ili podsticati upotrebu alkoholnih pićai/ili kockanjai/ili upotrebu droge i/ili oružja, da neće podsticati versku, rasnu ili nacionalnu mržnju, da neće biti uvredljive prirode iili da predmet oglašavanje neće biti pornografske priode U koliko se oglašivać ne bude pridržavao gore navedenog Lezaji.com je ovlašćena da bez ikakvog predhodnog upozorenja prekine oglašavanje banera. Oglašivač se obavezuje izvršiti uplatu za objavljivanje banera na tekući račun naveden u dokumentu „Uslovi korišćenja“, maksimum 24 sata nakon zatvaranja licitacije. U koliko oglašivač ne udovolji obavezi Lezaji.com neće objaviti baner, bez obaveze obaveštenja oglašivača. Period oglašavanja banera je za period od 12 meseci. Lezaji.com zadržava diskreciono pravo promeniti period oglašavanja banera, oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.com i/ili SR "Lezaji.com". Lezaji.com odreduje početnu cenu licitacije banera i zadržava diskreciono pavo promene iste. Oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.com i/ili SR "Lezaji.com". Lezaji.com odreduje razmak u ceni u procesu same licitacije, kao i diskreciono pravo da istu promeni.Oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.com i/ili SR"Lezaji.com". Oglašivač odreduje mesto gde bi želeo objaviti baner, te izjavljuje da je prihvatio uslove korišćenja, te da je svestan da za svako pojedinaćno mesto mora učestvovati u odvojenoj lictaciji. Lezaji.com zadržava diskreciono pravo odbiti/prekinuti obajvljivanje banera, u koliko sadrži reklamnu poruku koja je nemoralna, naprimerena ili ne zakonita. U tom slučaju Lezaji.com se obavezuje vratiti upalćenu sumu oglašivaču, proporcionalno danima oglašavanja. Lezaji.com zadržava diskreciono pravo odluke o vrsti banera (rotacioni, broj rotacija, statični) na svakom mestu predvidenom za oglašavanje, kao i promeni vrste banera na mestima naznačenim za oglašavanje. Ooglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.com i/ili SR "Lezaji.com". Oglašivač izjavljuje da je vlasnik svih autorskih i osatlih srodnih prava usluga i/ili proizvoda koje reklamira. Takode, oglašivač izjavljuje da je sajt na koji je baner povezan u njegovom valsništvu, te da treća lica nemaju nikakva prava niti potraživanja na njega. U vezi bilo kakvih potraživanja ove vrsta sajt Lezaji.com i/ili SR "Lezaji.com" ne preuzimaju nikakvu odgovornost, te neće i ne mogu biti predmet bilo kakvog potraživanja ili tužbe. U koliko bi ipak tužba ove vrste bila uupćena sajtu Lezaji.com i/ili SR "Lezaji.com" oglašivač će ih obeštetiti odmah nakon upućivanja zahteva. Oglašivač izjavljuje da preuzima svaku odgovornost za štetu koja bi nastala objavljivanejm banera , prema sajtu Lezaji.com i/ili SR"Lezaji.com" i/ili prema trećim licima te se obavezuje obeštetiti Lezaji.com ii/ili treće lica odmah nakon upućivanja zahteva od strane Lezaji.com /ili trećih lica. Oglašivač izajvljuje da sama činjenica obajvljivanja putem banera na sajtu Lezaji.com i učestvovanje na licitaciji mu ne daje nikakva autorska ili slična prava u vezi sa kompjuterskim programom, idejom, tehnologijom, marketinškim sredstvima sajta Lezaji.com. Lezaji.com i/ili SR"Lezaji.com" izajvljuju da usluge koje pružaju mogu biti ometene od strane provajdera, servera ili drugih trećih lica na koje isti nemaju uticaj, te da nisu odgovorni u koliko oglašivaći ne budu imali mogućnost korišćenja sajta. Lezaji.com i/ili SR"Lezaji.com" mogu promeniti uslove korišćenja ove ili drugih usluga. U vezi sa bilo kakvim sporom u kome bi Lezaji.com bila jedna od strana u sporu iskljucivo je nadležan sud u Indiji.

Copzright i trademark napomene

Svi sadržaji Lezaji.com web sajta su: Copyright 2009 by Lezaji.com i/ili njegovi snabdevači. Sva prava zadržana.

Trademarks

Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda navedenih ovde mogu biti zaštitni znak njihovih sopstvenih vlasnika. Na primer kompanije, organizacije, proizvodi, ljudi i dogadaji prikazani ovde su izmišljeni. Nijedna asocijacija na bilo koju stvarnu kompaniju, organizaciju, proizvod, ličnost ili dogadaj nije i ne bi trebalo da bude namerna. Sva prava iskazana ovde su zadržana.

Izjava o zaštiti privatnosti

Lezaji.com je namenjen zaštiti Vaše privatnosti i razvijanju tehnologije koji Vam pružaju najmoćnije i najsigurnije internet reklamiranje. Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na Lezaji.com web sajt i upravlja zbirom podataka. Korišćenjem Lezaji.com web sajta, pristajete na obaveze koje su opisane u ovoj Izjavi.

Lične informacije

Lezaji.com sakuplja lične informacije za identifikaciju, kao što su Vaša e-mail adresa, ime, kućna ili adresa na poslu ili telefonski broj. Lezaji.com takode sakuplja anonimne demografske informacije, koje nisu jedinstvene za Vas, kao što su Vaš poštanski broj, godište, pol, itd.. Postoji takode informacija o Vašem kompjuterskom hardveru i softveru koje se automatski prikupljaju od strane Lezaji.com. Ova informacija može da sadrži: Vašu IP adresu, tip pretraživača, ime domena, vreme dostupnosti i odgovarajuću web sajt adresu. Ova informacija se koristi od strane Lezaji.com za upravljanje servisom, za održavanje kvaliteta usluga, i da obezbedi generalnu statistiku koja se tiče upotrebe Lezaji.com web sajta. Molimo imajte na umu da ukoliko Vi direktno pokažete lične informacije za identifikaciju ili osetljive lične podatke preko Lezaji.com otvorene oglasne table, ova informacija može biti prikupljena ili iskorišćena od strane drugih. Primedba: Lezaji.com ne čita nijednu od Vaših privatnih online komunikacija. Lezaji.com pruža mogućnost da pregledate Izjave o privatnosti web sajtova koje odaberete da se na njih povežete sa Lezaji.com tako da možete razumeti kako ti web sajtovi prikupljaju, koriste i dele Vašu informaciju. Lezaji.com nije odgovoran za Izjave o privatnosti ili druge sadržaje na web sajtovima izvan Lezaji.com i Lezaji.com familije web sajtova.

Upotreba Vaših ličnih informacija

U okviru upotrebe sajta bićete zamoljeni da prenesete lične informacije., uključujući lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa, e- mail adresa, telefon i ostalo. Ovi podaci biće prenešeni i upisani u bazu podataka sajta Lezaji.com. Podvalčimo da prenos gore navedenih informacija ne predstavlja zakonsku obavezu, ali bez njih nećemo moći da vam pružimo naše usluge u potpunosti i na zadovoljavajući način. Takode naglašavamo da je tačnost i verodostojnost prenešene informacije u bazu podataka isključivo vaša odgovornost. Lezaji.com sakuplja i koristi Vaše lične informacije da upravlja Lezaji.com web sajtom i da isporučuje usluge koje Vi zatražite. Lezaji.com takode koristi Vaše lične informacije za identifikaciju da Vas informiše o ostalim proizvodima ili uslugama dostupnim na Lezaji.com i njihovom usvajanju. Lezaji.com može takode da Vas kontaktira preko ankete da bi sproveo istraživanje o Vašem mišljenju o aktuelnim uslugama ili o potencijalnim novim uslugama koje mogu biti ponudene. Lezaji.com ne prodaje, ne iznajmljuje niti daje u zakup svoju listu korisnika trećoj strani. Lezaji.com može, s vremena na vreme, da Vas kontaktira u ime spoljnih poslovnih partnera o konkretnim ponudama koje mogu biti interesantne za Vas. U ovim slučajevima, Vaši jedinstveni lični podaci za identifikaciju (e-mail, ime, adresa, telefonski broj) neće biti preneti trećoj strani. U dodatku, Lezaji.com može da deli podatke sa partnerima od poverenja da nam pomognu da obavimo statističke analize, pošaljemo Vam elektronsku ili poštansku poruku, obezbedimo podršku klijenata, ili sredimo za isporuke. Svim trećim stranama je zabranjeno korišćenje Vaših ličnih informacija osim za pružanje ovih usluga Lezaji.com, i od njih se zahteva da čuvaju poverljivost Vaših informacija. Lezaji.com ne koristi niti otkriva osetljive lične podatke, kao što su rasa, religija, ili političke sklonosti, bez Vašeg eksplicitnog odobrenja. Lezaji.com čuva listu web sajtova i stranica koje su naši klijenti posetili unutar Lezaji.com, sa namerom da odredi koji Lezaji.com servisi su najpopularniji. Ovi podaci su korišćeni za isporuku prilagodenih sadržaja i reklama unutar Lezaji.com klijentima čije ponašanje otkriva da su zainteresovani za pojedine sadržaje. Lezaji.com web sajtovi će otkriti Vaše lične podatke, bez obaveštavanja, samo ukoliko se to zahteva po zakonu ili sa čvrstim uverenjem da je takav postupak neophodan da: (a) bi bio saglasan i prilagoden članovima zakona ili da se pridržava legalnih procesa koji se primenjuju na Lezaji.com; (b) zaštiti i odbrani prava ili imovinu Lezaji.com; i, (c) dogadaj po hitnom postupku da se zaštiti lična sigurnost korisnika Lezaji.com, ili javnosti.

Korišćenje Cookies

Lezaji.com web sajt koristi "cookies" da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim online potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem kompjuteru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji je poslao cookie Vama. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi prikladne pogodnosti da Vam uštede vreme. Svrha cookie-ja je da javi web serveru da ste se vratili na odredenu stranicu. Na primer, ukoliko personalizujete Lezaji.com stranice, ili se prijavljujete na Lezaji.com sajt ili usluge, cookie pomaže Lezaji.com da ponovo pozove specifične informacije za naredne posete. Ovo pojednostavljuje proces snimanja Vaših ličnih podataka, kao adrese za oglašavanje i drugo. Kada se vratite na isti Lezaji.com web sajt, podaci koje ste prethodno dali mogu biti ponovo vraćeni, tako da možete jednostavno koristiti Lezaji.com detalje koje ste zahtevali. Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete cookie. Većina web pretraživača automatski prihvata cookie-je, ali Vi možete izmeniti podešavanja pretraživača da odbija cookie-je ukoliko to želite. Ukoliko odaberete da odbijate cookie-je, nećete biti u mogućnosti da upotpunite doživljaj interaktivnih karakteristika Lezaji.com usluga ili web sajtova koje posećujete.

Bezbednost Vaših ličnih informacija

Lezaji.com čuva Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Lezaji.com čuva lične podatke za identifikaciju koje ste dali kompjuterskom serveru, čuva okolinu, štiti od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja.

Moguće izmene u Izjavi

Lezaji.com će s vremena na vreme obnoviti Izjavu o privatnosti u skladu sa povratnim informacijama kompanija i korisnika. Lezaji.com Vam pruža mogućnost da periodično pregledate ovu Izjavu da bi bili informisani kako Lezaji.com štiti Vaše podatke.

Kontakt informacije

Lezaji.com su dobrodošli Vaši komentari koji se tiču Izjave o privatnosti. Ako verujete da se Lezaji.com ne pridržava ove izjave, molimo kontaktirajte Lezaji.com na info@Lezaji.com. Mi ćemo uložiti razuman napor da brzo utvrdimo i otklonimo problem.

Nadležnost sudova

U vezi sa bilo kakvim sporom u kome bi Lezaji.com bila jedna od strana u sporu iskljucivo je nadležan sud u Indiji.

Login:
Nemate nalog? Registrujte se!
Live Support